معرفی سایت چت

شلوغ چت,چت شلوغ,چت روم شلوغ,چتروم شلوغ چت,شلوغ چت اصلی,شلوغ گپ,

گپ شلوغ,ادرس اصلی شلوغ چت,سایت شلوغ چت,,شلوغ چت بزرگ,روم شلوغ,چت روم شلوغ چت,ورود به شلوغ چت,شلوغ چت قدیمی,

روم شلوغ,گروه شلوغ چت,ادرس همیشگی شلوغ چت

جهت ورود به:

 شلوغ چت 

کلیک کنید

نازی چت,چت نازی,چت روم نازی,چتروم نازی چت,نازی چت اصلی,نازی گپ,

گپ نازی,ادرس اصلی نازی چت,سایت نازی چت,,نازی چت بزرگ,روم نازی,چت روم نازی چت,ورود به نازی چت,نازی چت قدیمی,

روم نازی,گروه نازی چت,ادرس همیشگی نازی چت

جهت ورود به چت روم:

 نازی چت 

کلیک کنید

الماس چت,چت الماس,چت روم الماس,چتروم الماس چت,الماس چت اصلی,الماس گپ,

گپ الماس,ادرس اصلی الماس چت,سایت الماس چت,,الماس چت بزرگ,روم الماس,چت روم الماس چت,ورود به چت روم الماس چت,الماس چت قدیمی,

روم الماس,گروه الماس چت,ادرس همیشگی الماس چت

جهت ورود به چت روم:

 الماس چت 

کلیک کنید

محبوب فان چت,چت محبوب فان,چت روم محبوب فان,چتروم محبوب فان چت,محبوب فان چت اصلی,محبوب فان گپ,

گپ محبوب فان,ادرس اصلی محبوب فان چت,سایت محبوب فان چت,,محبوب فان چت بزرگ,روم محبوب فان,چت روم محبوب فان چت,ورود به چت روم محبوب فان چت,محبوب فان چت قدیمی,

روم محبوب فان,گروه محبوب فان چت,ادرس همیشگی محبوب فان چت

جهت ورود به چت روم:

 محبوب فان چت 

کلیک کنید

خوشحال چت,چت خوشحال,چت روم خوشحال,چتروم خوشحال چت,خوشحال چت اصلی,خوشحال گپ,

گپ خوشحال,ادرس اصلی خوشحال چت,سایت خوشحال چت,,خوشحال چت بزرگ,روم خوشحال,چت روم خوشحال چت,ورود به چت روم خوشحال چت,خوشحال چت قدیمی,

روم خوشحال,گروه خوشحال چت,ادرس همیشگی خوشحال چت

جهت ورود به چت روم:

 خوشحال چت 

کلیک کنید


دریا چت,چت دریا,چت روم دریا,چتروم دریا چت,دریا چت اصلی,دریا گپ,

گپ دریا,ادرس اصلی دریا چت,سایت دریا چت,,دریا چت بزرگ,روم دریا,چت روم دریا چت,ورود به چت روم دریا چت,دریا چت قدیمی,

روم دریا,گروه دریا چت,ادرس همیشگی دریا چت

جهت ورود به چت روم:

 دریا چت 

کلیک کنید


اناهیتا چت,چت اناهیتا,چت روم اناهیتا,چتروم اناهیتا چت,اناهیتا چت اصلی,اناهیتا گپ,

گپ اناهیتا,ادرس اصلی اناهیتا چت,سایت اناهیتا چت,,اناهیتا چت بزرگ,روم اناهیتا,چت روم اناهیتا چت,ورود به چت روم اناهیتا چت,اناهیتا چت قدیمی,

روم اناهیتا,گروه اناهیتا چت,ادرس همیشگی اناهیتا چت

جهت ورود به چت روم:

 اناهیتا چت 

کلیک کنید

ققنوس چت,چت ققنوس,چت روم ققنوس,چتروم ققنوس چت,ققنوس چت اصلی,ققنوس گپ,

گپ ققنوس,ادرس اصلی ققنوس چت,سایت ققنوس چت,,ققنوس چت بزرگ,روم ققنوس,چت روم ققنوس چت,ورود به چت روم ققنوس چت,ققنوس چت قدیمی,

روم ققنوس,گروه ققنوس چت,ادرس همیشگی ققنوس چت

جهت ورود به چت روم:

 ققنوس چت 

کلیک کنید

شما چت,چت شما,چت روم شما,چتروم شما چت,شما چت اصلی,شما گپ,

گپ شما,ادرس اصلی شما چت,سایت شما چت,,شما چت بزرگ,روم شما,چت روم شما چت,ورود به چت روم شما چت,شما چت قدیمی,

روم شما,گروه شما چت,ادرس همیشگی شما چت

جهت ورود به چت روم:

 شما چت

کلیک کنید


نازنین چت,چت نازنین,چت روم نازنین,چتروم نازنین چت,نازنین چت اصلی,نازنین گپ,

گپ نازنین,ادرس اصلی نازنین چت,سایت نازنین چت,,نازنین چت بزرگ,روم نازنین,چت روم نازنین چت,ورود به چت روم نازنین چت,نازنین چت قدیمی,

روم نازنین,گروه نازنین چت,ادرس همیشگی نازنین چت

جهت ورود به چت روم:

 نازنین چت 

کلیک کنیدمعرفی اول

 شنبه 97/12/18 , 9:57 ع     بدون نظر

مهر چت,چت مهر,چت روم مهر,چتروم مهر چت,مهر چت اصلی,مهر گپ,

گپ مهر,ادرس اصلی مهر چت,سایت مهر چت,,مهر چت بزرگ,روم مهر,چت روم مهر چت,ورود به چت روم مهر چت,مهر چت قدیمی,

روم مهر,گروه مهر چت,ادرس همیشگی مهر چت

جهت ورود به چت روم:

 مهر چت 

کلیک کنید


الوچه چت,چت الوچه,چت روم الوچه,چتروم الوچه چت,الوچه چت اصلی,الوچه گپ,

گپ الوچه,ادرس اصلی الوچه چت,سایت الوچه چت,,الوچه چت بزرگ,روم الوچه,چت روم الوچه چت,ورود به چت روم الوچه چت,الوچه چت قدیمی,

روم الوچه,گروه الوچه چت,ادرس همیشگی الوچه چت

جهت ورود به چت روم:

 الوچه چت 

کلیک کنید


نگین چت,چت نگین,چت روم نگین,چتروم نگین چت,نگین چت اصلی,نگین گپ,

گپ نگین,ادرس اصلی نگین چت,سایت نگین چت,,نگین چت بزرگ,روم نگین,چت روم نگین چت,ورود به چت روم نگین چت,نگین چت قدیمی,

روم نگین,گروه نگین چت,ادرس همیشگی نگین چت

جهت ورود به چت روم:

 نگین چت 

کلیک کنید

صحرا چت,چت صحرا,چت روم صحرا,چتروم صحرا چت,صحرا چت اصلی,صحرا گپ,

گپ صحرا,ادرس اصلی صحرا چت,سایت صحرا چت,,صحرا چت بزرگ,روم صحرا,چت روم صحرا چت,ورود به چت روم صحرا چت,صحرا چت قدیمی,

روم صحرا,گروه صحرا چت,ادرس همیشگی صحرا چت

جهت ورود به چت روم:

 صحرا چت 

کلیک کنید

پرشین چت,چت پرشین,چت روم پرشین,چتروم پرشین چت,پرشین چت اصلی,پرشین گپ,

گپ پرشین,ادرس اصلی پرشین چت,سایت پرشین چت,,پرشین چت بزرگ,روم پرشین,چت روم پرشین چت,ورود به چت روم پرشین چت,پرشین چت قدیمی,

روم پرشین,گروه پرشین چت,ادرس همیشگی پرشین چت

جهت ورود به چت روم:

 پرشین چت 

کلیک کنید

مهسان چت,چت مهسان,چت روم مهسان,چتروم مهسان چت,مهسان چت اصلی,مهسان گپ,

گپ مهسان,ادرس اصلی مهسان چت,سایت مهسان چت,,مهسان چت بزرگ,روم مهسان,چت روم مهسان چت,ورود به مهسان چت,مهسان چت قدیمی,

روم مهسان,گروه مهسان چت,ادرس همیشگی مهسان چت

جهت ورود به چت روم:

 مهسان چت 

کلیک کنید


باران چت,چت باران,چت روم باران,چتروم باران چت,باران چت اصلی,باران گپ,

گپ باران,ادرس اصلی باران چت,سایت باران چت,,باران چت بزرگ,روم باران,چت روم باران چت,ورود به باران چت,باران چت قدیمی,

روم باران,گروه باران چت,ادرس همیشگی باران چت

جهت ورود به چت روم :

 باران چت 

کلیک کنید

ناز چت,چت ناز,چت روم ناز,چتروم ناز چت,ناز چت اصلی,ناز گپ,

گپ ناز,ادرس اصلی ناز چت,سایت ناز چت,,ناز چت بزرگ,روم ناز,چت روم ناز چت,ورود به ناز چت,ناز چت قدیمی,

روم ناز,گروه ناز چت,ادرس همیشگی ناز چت

جهت ورود به:

 ناز چت 

کلیک کنید


ویناز چت,چت ویناز,چت روم ویناز,چتروم ویناز چت,ویناز چت اصلی,ویناز گپ,


گپ ویناز,ادرس اصلی ویناز چت,سایت ویناز چت,,ویناز چت بزرگ,روم ویناز,چت روم ویناز چت,ورود به ویناز چت,ویناز چت قدیمی,


روم ویناز,گروه ویناز چت,ادرس همیشگی ویناز چت
جهت ورود به:

 ویناز چت 

کلیک کنید

اواز,اواز چت,وبلاگ اواز چت,چت اواز,سایت اواز,جامعه مجازی اواز چت,سایت اواز چت,کاربران اواز چت,لیست اواز چت,سیستم امتیازات اواز چت,ورود به اواز چت,قالب اواز چت,انجمن اواز چت,چت روم اواز,ادرس جدید اواز چت,ادرس بدون فیلتر اواز چت,ادرس یاب اواز چت,ادرس اصلی اواز چت,ادرس همیشگی اواز چت, اواز چت شلوغ,ورودی دختران اواز چت,ورودی پسران اواز چت,ادرس ورودی به اواز چت,اواز چت بزرگ,ابر مطالب اواز چت,روم اواز,چت روم اواز چت

برای ورود به چتروم اواز چت ===>کلیک کنید

پست عاشقانه , پیام عاشقانه , جمله عاشقانه

پست عاشقانه

پست عاشقانه جدید سری دوم

نه شاعرم تا بتونم واسه نگاهت غزل بگم

نه قادرم تا بتونم واسه چشات قصه بگم ،

فقط اینو خوب میدونم !!!

” تا زنده ام و نفس میکشم دوستت دارم ”

***

واسه مشق شبت 100 بار بنویس اونی که یادش نمیکنی به یادته

***

تنها دارویی که دو خاصیت داره چشمای توست !

هم ارومم میکنه هم داغون !

***

پست عاشقانه بیشتر در مجله فان : برای دیدن پست عاشقانه و عکس عاشقانه جدید روی تصویر زیر کلیک کنید

کولر گازی دیواری گری

کولر گازی دیواری گری

گری یک برند محبوب تولید کننده انواع سیستم های گرمایش و سرمایش و لوازم منزل است که در طول چند سال فعالیت خود موفقیت های زیادی را چه در بین الملل و چه در بازار ایران بدست آورده است؛ در واقع اگر قصد تهیه یک کولر دیواری گازی را دارید قطعا این نام می تواند هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت بهترین گزینه باشد.

در مورد خرید کولر های گازی شما باید به چند اصل اساسی دقت داشته باشید، نخست این که کولر های گازی بر حسب BTU توان خود را در اختیار کاربر قرار می دهند، هر چه این عدد بالاتر باشد قطعا مصرف کولر گازی افزایش یافته و همینطور هزینه خرید آن نیز بیشتر می گردد.

https://backority.ir/images/145763.jpg

به هر حال در صورتی که قصد تهیه کولر گازی برای خانه و یا محل کار خودتان را دارید بهتر است که پیش از هر چیزی با بخش پشتیبانی فروش هر شرکت و یا فروشگاه تماس حاصل کرده و در این باره کسب اطلاع نمائید.

خرید کولر های گازی GREE

گری این تضمین را به شما می دهد که تمامی کولر های گازی دارای مناسب ترین رده مصرف انرژی هستند و در طراحی آن ها از بروز ترین اصول و همینطور مهندسی روز استفاده شده است که پاسخگوی نیاز های شما خواهدن بود.

به طور کلی در بازار ایران دو نوع کولر محبوبیت عظیمی بدست آوردند و قطعا یکی از آن ها اسپیلت می باشد. اسپیلت های دیواری جای کمی می گیرند و همینطور مصرف آن ها به مراتب کم تر از نسخه های پنجره ای است.

به هر حال این سیستم از گاز برای تولید سرما به کمک نیروی برق استفاده می کند. هر از چند گاهی کولر های گازی باید شارژ شوند و البته که اگر کولر را از برندی معتبر تهیه نکنید، نه تنها سرماسازی خوبی نخواهد داشت بلکه مصرف برق نیز به بالاترین حد ممکن می رسد و این به هیچ عنوان خبر خوبی نیست.

بخصوص این که کولر های گازی در هر شرایطی پرمصرف ترین دستگاه درخانه شما خواهند بود و استفاده مداوم از آن چیزی جز هزینه بالای برق برای شما در پی نخواهد داشت.

کارخانه گری در سال ۱۹۹۱ در شهر زوهای چین کار خود را در زمینه تهویه مطبوع آغاز کرده است و تا به امروز محصولات آن در بیش از ۲۰۰ کشور وجود دارد.

انواع کولر های گازی گری

ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از ۶۰ میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به ۵/۵ میلیون دستگاه، افزایش یافته است. شرکت گری دارای هشت مرکز تولید در سراسر دنیا بوده و تعداد کارکنان آن به ۸۰ هزار نفر می رسد.

https://backority.ir/images/199252.jpg

کمپانی گری بزرگترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا است که به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۳ از هر سه عدد سیستم تهویه مطبوع فروخته شده در جهان یکی از آن متعلق به گری بوده است.

این تولید کننده دارای ۵ مرکز تحقیقاتی بین المللی و داخلی و بیش از ۵۳۰  مرکز آزمایشگاهی است و مبلغ ۰.۶۳ میلیارد دلار در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است به طوریکه ۷۰۰۰ مهندس در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) مشغول به کار هستند. از دیگر افتخارات این مجموعه دریافت بیش از ۱۲۰۰۰ امتیاز ثبت شده و ۴۰۰۰ اختراع است.

انتخاب کولر گازی از برند گری

دستگاه های تهویه مطبوع گری در پروژه های مهم جهان از قبیل بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن، استادیوم های ورزشی جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و همچنین پایگاه تله کام در هند مورد استفاده قرار گرفته است.

گری در همه جا

شعار سال ۲۰۱۳ است و به این مفهوم است که ما برای تمام کاربری ها، راهکار داریم. پشتوانه ی این شعار، کامل بودن سبد محصولات گری در صنعت تهویه مطبوع  از جمله انواع کولر گازی دیواری گری، چیلر، فن کویل، پکیج پشت بامی، هواساز، کولر اسانسور، تهویه دریایی و تصفیه هوا است.

https://backority.ir/images/406941.jpg

البته که اگر کولر های گازی از سیستم اینورتر استفاده کننده به مراتب مصرف برق کم تری خواهند داشت.

آب و هوا در عملکرد کولر گازی بسیار تاثیر گذار است برای مناطق جنوبی کشور که از آب و هوای بسیار گرم برخودار هستند باید کولرهای گازی با ظرفیت حداقل ۱۸۰۰۰BTU انتخاب کرد. این بسته به متراژ ساختمان افزایش می یابد.

چت روم نیکا | نیکا چت

چت روم نیکا چت روم فارسی و بزرگ نیکا چت یکی از بزرگترین چت روم های پر سرعت و عالی ایرانnika chat چت روم نیکا در ستاد ساماندهی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است ، محیطی مناسب و سالم برای چت کردن جهت ورود به چت روم روی لینک ورود به چت …

نسکافه چت

نسکافه چت|فارس چت|پارتی چت |شیراز چت – نسکافه چت,وبلاگ نسکافه چت,چت نسکافه,نسکافه گپ,گپ نسکافه,وبسایت نسکافه,شبکه اجتماعی نسکافه چت

میهن چت

میهن چت میهن چت میهن چت میهن چت باران میهن چت نسخه موبایل میهن چتروم میهن چت شلوغ میهن چت بزرگترین وقدیمی ترین چت روم ایرانی کلیک کنید تا به جمع ما اضافه بشید,میهن چت,چت,چت روم ,پرشین چت,ناز چت,فارسی چت,چت شلوغ,چت کردن,سایت چت  ایران چت یکی از قدیمی ترین چت روم های ایرانی میباشد که …

پریماه چت | چت پریماه | چت روم پریماه

پریماه چت چت پریماه چت روم پریماه پریماه چت,چت پریماه,چت روم پریماه,چتروم پریماه,چتروم فارسی پریماه,پریماه گپ,گپ پریماه ,سایت پریماه چت,وبلاگ پریماه چت,ورود به پریماه چت,پریماه چتروم,پریماه چت دوست همیشگی, انجمن پریماه چت,روم پریماه,پریماه سایت,پریماه,پریماهی ها,کانال پریماه چت, پیج پریماه چت,پریماه چت اصلی,پریماه چت همیشگی,پریماه چت قدیمی, ادرس بدون فیلتر پریماه چت,ادرس اصلی پریماه چت,ادرس همیشگی … ادامه خواندن “پریماه چت | چت پریماه | چت روم پریماه”

نوشته پریماه چت | چت پریماه | چت روم پریماه اولین بار در چت روم محبوب فان. پدیدار شد.

گیلاس چت

گیلاس چت  : یکی از روم های شلوغ و با مدیریت چت روم می باشد , چت روم گیلاس بهترین مکان برای چت کردن می باشد , این چت روم زیر نظر پلیس فتا می باشد و هر گونه خلاف انجام دهد فیلتر می شود چت گیلاس   گیلاس چت روم زیبا و خوشگل جیب چت

نوشته گیلاس چت اولین بار در چت|چت روم|چتروم|عسل چت|ققنوس چت|ناز چت|گلشن. پدیدار شد.

اختیارآباد چت

اختیارآباد چت,وبلاگ اختیارآباد چت,چت اختیارآباد,اختیارآباد گپ,گپ اختیارآباد,وبسایت اختیارآباد,شبکه اجتماعی اختیارآباد چت,وبسایت اختیارآباد چت,کاربران اختیارآباد چت,لیست آنلاین اختیارآباد چت,سیستم امتیازات اختیارآباد چت,ورود به چت روم اختیارآباد چت,قالب و بازی اختیارآباد چت,پروفایل کاربران اختیارآباد چت,چتروم شلوغ اختیارآباد چت,چتروم اصلی اختیارآباد

مزیت ها و مضرات چت روم ها

چگونه باید از چتروم استفاده کنیم؟

چگونه باید از چتروم استفاده کنیم؟

در دنیای جدید فضای مجازی یکی از ابزارهایی است که می توان از طریق آن با دیگران ارتباط برقرار کرد. این ارتباط می تواند حتی خارج از مرزها باشد. افراد بسیاری بر اساس نیاز خود به گفتگو به فضای مجازی در اول چت پناه می برند. این نیازها را می توانند با اتصال به اینترنت و رفتن به اتاق های گفتگو فاصله را کمتر کنند.

این فضا همانطور که گفته شد مجازی بوده و با دنیای واقعی تفاوت اساسی دارد. زیرا برای برقراری دوستی خود را بی عیب نشان می دهند. البته بعضی از مشکلات همانند بیکاری، نبود سرگرمی، مشکلات اقتصادی، یا حتی مشکلات خانوادگی باعث شده که جوانان بیشتر مشتاق فضای مجازی شوند. البته دسترسی به اینترنت نسبت به قبل بسیار آسان تر شده است و همچنین نبود هویت واقعی افراد، باعث به وجود آمدن این اشتیاق شده است.

 

هویت افراد در این چتروم ها نامشخص است بنابراین می توان گفت که ایجاد ارتباط عاطفی در بین افراد بیشتر می باشد و شکست های عاطفی نیز بالاتر است چون افراد از واقعیت های یکدیگر خبر ندارند. البته گاهی ممکن است این روابط به دنیای واقعی جریان پیدا کند یا حتی به ازدواج ختم شود ولی در این بین دیده شده که اکثرا ازدواج های موفقی نبوده اند.

 

در حقیقت چت اول آنلاین برای جوانان اولین مکانی می باشد که احساس آزادی می کنند و مطمئنا در برابر آزادی رفتارهای غیر معمول نیز انجام می دهند. البته علاوه بر هزینه های زیادی که بایت اینترنت آن پرداخت می کنند از کار و زندگی و تحصیل خود نیز سر باز می کنند. لازم به ذکر است افرادی که در دنیای مجازی ارتباط برقرار می کنند ارتباط خود را با دنیای واقعی محدود می کنند. 

 

از آن جایی که محیط چت فارسی مجازی می باشد و افراد یکدیگر را نمی بینند به راحتی می توانند ابراز احساسات کنند. البته در بعضی مواقع که جرات انجام کاری را در دنیای واقعی نداریم با ارتباطات مجازی گاهی این انگیزه پیش می آید و یا حتی زمینه آن برایمان فراهم می شود. این تجربه ریسک کمتری را در پی دارد.

 

پس به طور مطلق نمی توان گفت که محیط چت روم ها فقط به عنوان تهدید برای جوانان می باشد آن ها می توانند از این فرصت ها استفاده کنند و درآمدهای خوبی را کسب کنند. سیاست گذاران دولت باید در مرحله اول نیازهای جوان کشور را بشناسند سپس این محیط ها را به خوبی اداره کنند. اگر این محیط ها به خوبی اداره شوند و محتوای مفید تولید کنند مطمئنا جوانان نیز از این طریق به موفقیت می رسند. 

چگونه باید از چتروم استفاده کنیم؟

نکات مثبت چت روم چیست؟

شما معمولا در چت شلوغ مطالبی را یاد می گیرید، اجتماعی می شوید، با دیگران به راحتی می توانید هم دردی کنید، در شهر هایمختلف دوستان جدیدی پیدا می کنید، اطلاعات شما در مورد اینترنت و چتروم بالاتر می رود. اطلاعات اجتماعی یا سیاسی تان هم بیشتر می شود. گاهی با افرادی که انرژی مثبت دارند آشنا می شوید، پس اعتماد به نفس شما هم بالاتر می رود. با دیگران به راحتی ارتباط برقرار می کنید و با رفتار آن ها به خوبی آشنا می شوید.

 

نکات منفی چت روم چیست؟

ممکن است در چت شلوغ فضای اطلاعات و مطالب کامپیوتر شما هک شود، ممکن است نسبت به قبل ذهن شما مشغول تر باشد وجایی برای افکار جدید نگذارد، در این ارتباطات نسبت به خانواده و اطرافیان خود سردتر شوید و ارتباط خود را محدود کنید، علاوه بر بالا رفتن هزینه اینترنت خود ممکن است با جنس مخالف دیگری آشنا شوید و به فکر خیانت باشید، در این ارتباطات بعد از مدتی متوجه خواهید شد که وقت خود را تلف کرده اید و به دلیل از هم پاشیدن خانواده حتی افسرده شده اید.

چگونه باید از چتروم استفاده کنیم؟

مزیت هایی که چتروم می تواند داشته باشد چیست؟

شما در محیط چتروم می توانید به افراد زیادی در یک لحظه دسترسی داشته باشید.

برای برقراری ارتباط با افراد در دوردست ها می توانید هزینه کمتری را نسبت به تلفن یا فکس بپردازید.

این امکان وجود دارد که با افراد مختلف در سطح جهان ارتباط برقرار کنید.

برای ارسال عکس یا فایل نیازی نیست هزینه زیادی را پرداخت کنید.

معایبی که چت روم می تواند داشته باشد چیست؟

در اثر استفاده بیش از حد از چتروم ها بعد از مدتی فرد دچار اختلالات روانی یا افسردگی می شود.

افراد بسیاری در این چت روم ها وجود دارند که از اعتماد کاربران سوء استفاده می کنند و تلفات زیان باری را به وجود می آورند.

زوج یابی اینترنتی از دیگر حیله هایی است که اکنون در چت رومها رواج دارد که مطمئنا اثرات خیلی بدی در روابط افراد ایجاد می کند چون هویت افراد واقعی نیست.

ممکن است افرادی برای اذیت کردن شما از طریق چتروم ها به شما نزدیک شوند تا بتوانند از شما سوژه ای خنده دار بسازند.

در صورتی که فرد از محیط های چت شلوغ به خوبی استفاده نکند مطمئنا فقط وقت و پول خود را تلف کرده است.

در این ارتباطات ممکن است برای شما مشکلات سیاسی یا اجتماعی ایجاد شود.

در چت روم ها باید به چه نکاتی توجه کنید؟

در صورتی که واقعا نیاز دارید از چتروم ها استفاده کنید.

با هر فردی که نمی شناسید و اعتماد ندارید چت نکنید.

هرگز در صحبت ها یا چت های خود اطلاعات شخصی را فاش نکنید.

در چت های خود مراقب افراد فریبکار باشید زیرا هویت واقعی ندارند.

سعی کنید با جنس مخالف در محیط چت روم آنلاین صحبت نکنید مگر اینکه او را به خوبی در محیط واقعی بشناسید.

در چت روم ها همسر واقعی خود را پیدا نکنید زیرا قابل اعتماد نیستند.

در چت های خود سعی کنید از کلمات زشت و ناسزاها استفاده نکنید.

با کسانی که به تازگی ارتباط برقرار کردید به دید شک نگاه کنید.

در این ارتباطات رمز وبلاگ، ایمیل یا سایت خود را به هیچ وجه قرار ندهید.

همچنین مشخصات فردی یا آدرس محل کار و خانه خود را در چنین چت هایی فاش نکنید.

 

کلام آخر

 

درست است که محیط های چت روم قابل اعتماد نیستند ولی شما می توانید از این محیط ها برای خود منفعت ایجاد کنید. این نکته را حتما دقت کنید که اعتیاد به این چت روم اول ها بسیار خطرناک است، پس مراقب باشید.

پیشنهاد ما سایت اول چت با محیطی امن است

سافت کده